Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα) για την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΑΕ) ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Αθήνα, 09.02.2021

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» κατήρτισε και υπέβαλε την Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών των Λοιπών Κλάδων, η οποία αναρτάται κατωτέρω. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων δεν αφορά σε δικαιούχους απαιτήσεων του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα.

Η ανάρτηση της Καταστάσεως Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών των Λοιπών Κλάδων στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016, το δε περιεχόμενο της Καταστάσεως παραμένει πάντα ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω Κατάσταση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» (http://www.diethnisenosis.gr) στο τηλέφωνο 210-9021600 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση diethnisenosis@gmail.com και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αντιρρήσεις κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ασκούνται με Ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς. Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 248 παρ. 8 του Ν. 4364/2016 για την άσκηση της ανακοπής κατά της κατωτέρω Κατάστασης η οποία ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτησή της.

Η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας κατά τη σύνδεση με τον χρήστη.

Αναζήτηση Στοιχείων Δικαιούχου
Κλάδος Ασφάλισης: *
select
Κατηγορία Προσώπου: *
select
Αριθμός Συμβολαίου: *
ΑΦΜ Ασφαλισμένου: *
Αριθμός Φακέλου (0 για κενό)
Επωνυμία (5 πρώτα γράμματα): *
Επώνυμο (4 πρώτα γράμματα): *
Όνομα (4 πρώτα γράμματα): *