Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και Εκκρεμών Δικαστικών Απαιτήσεων των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείων με τις επωνυμίες «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ» και «Commercial Value AAE»

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.δ. 400/1970 για την άσκηση ανακοπής κατά της ως άνω Κατάστασης. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αντίστοιχη εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://www.aspispronia.gr/ που αυτή διατηρεί και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναζήτηση Στοιχείων Δικαιούχου
Εταιρία: *
select
Κλάδος Ασφάλισης: *
select
Αριθμός Συμβολαίου: *
Ημ/νια Γέννησης Κυρίως Ασφαλισμένου: *
Επώνυμο Ασφαλισμένου ( 9 πρώτα γράμματα ): *
Όνομα Ασφαλισμένου ( 3 πρώτα γράμματα ): *