Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα) και Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα για την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση»

Σήμερα, την 24η Ιουνίου 2020, ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα), καθώς και η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Η ανάρτηση των κατά τα ανωτέρω Καταστάσεων Δικαιούχων Απαιτήσεων στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016, το δε περιεχόμενο των καταστάσεων παραμένει πάντα ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στις αναρτώμενες Καταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» (https://epi-ekka.gr/) στο τηλέφωνο 210-8102200 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση epiekka@gmail.com και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά την άσκηση αντιρρήσεων κατά των Καταστάσεων εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 248 παρ. 8 του Ν. 4364/2016, που προβλέπει: «Αντιρρήσεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης αναφορικά με την πιο πάνω κατάσταση ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση και εκδικάζονται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων». Οι Αντιρρήσεις κατά των Καταστάσεων Δικαιούχων Απαιτήσεων ασκούνται κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς.

Η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας κατά την σύνδεση με τον χρήστη.

Αναζήτηση Στοιχείων Δικαιούχου

Αριθμός Συμβολαίου: *
Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου: *
Κλάδος Ασφάλισης: *
select
ΑΦΜ Ασφαλισμένου: *
Επώνυμο / Επωνυμία ( 5 πρώτα γράμματα ): *
Όνομα Ασφαλισμένου ( 3 πρώτα γράμματα ):