Ανάρτηση της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα την, 29 Μαρτίου 2021, ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα που υπέβαλε η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η ανάρτηση της Καταστάσεως Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016, το δε περιεχόμενο της Καταστάσεως παραμένει πάντα ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω Κατάσταση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. υπό ασφαλιστική εκκαθάριση»< (Παπαστράτου 51 – 53 & Δερβενακίων, Πειραιάς, ΤΚ 18545 – 4ος όροφος), στο τηλέφωνο 2104063361 και 2169390481 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τυχόν αντιρρήσεις κατά της ως άνω Κατάστασης Δικαιούχων ασκούνται κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς.

Σχετικώς εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016 που προβλέπει τα εξής: «Αντιρρήσεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης αναφορικά με την πιο πάνω κατάσταση ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση και εκδικάζονται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων».

Η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας κατά τη σύνδεση με τον χρήστη.

Αναζήτηση Στοιχείων Δικαιούχου
Αριθμός Συμβολαίου: *
Ονοματεπώνυμο Ασφαλισμένου: *