Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα) για την εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση»

Αθήνα, 19.03.2020

Σήμερα, την 19η Μαρτίου 2020, ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (εξαιρουμένου του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα) που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση».

Η ανάρτηση της Καταστάσεως Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις κατά Ζημιών των Λοιπών Κλάδων στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της διαδικασίας του άρθρου 248 παρ. 8 του ν. 4364/2016. Για κάθε ζήτημα σχετικά με τα αναγραφόμενα στην αναρτούμενη Κατάσταση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» (http://skourtis-ekka.gr) στα τηλέφωνα 210-3310714, 210-3235297 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση skourtis.ekka@gmail.com και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά την άσκηση αντιρρήσεων κατά της Κατάστασης εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων στην τήρηση των προθεσμιών του άρθρου 248 παρ. 8 του Ν. 4364/2016, που προβλέπει: «Αντιρρήσεις κατά της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχείρησης αναφορικά με την πιο πάνω κατάσταση ασκούνται με ανακοπή στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση και εκδικάζονται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων». Οι Αντιρρήσεις κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ασκούνται κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση» και όχι κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν νομιμοποιείται παθητικώς.

Τονίζεται ότι η εν λόγω Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων δεν αφορά σε δικαιούχους απαιτήσεων του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από Χερσαία Αυτοκίνητα Οχήματα.

Η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους στο εν λόγω Μητρώο γίνεται μέσω πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας κατά την σύνδεση με τον χρήστη.

Αναζήτηση Στοιχείων Δικαιούχου
Κατηγορία Προσώπου: *
select
Αριθμός Συμβολαίου: *
ΑΦΜ Ασφαλισμένου: *
Επωνυμία / Επώνυμο Ασφαλισμένου: *
Όνομα Ασφαλισμένου: *